..::Home::..Najnovšie...

/29.1.2012/ 2% z daní... viac

O nás

Sme Dobrovoľný hasičský zbor Ploštín. Našim zriaďovateľom je mesto Liptovský Mikuláš a sídlime v jeho mestskej časti, v Ploštíne. Fungujeme na báze dobrovoľnosti a riadime sa Stanovami Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky.  

Zo stanov DPO SR

Uvedomujúc si humánny odkaz dobrovoľného hasičstva a požiarnictva na Slovensku, nadväzujúc na plody obetavosti svojich zakladateľských generácií, vychádzajúc z ich osvedčených tradícií nadstraníckosti, demokracie, rasovej, národnostnej i náboženskej znášanlivosti a úsilia o všeobecné povznesenie človeka, súc vedení láskou k blížnemu, svornosťou a bratstvom sme členmi humánnej organizácie - Dobrovoľnej požiarnej ochrany, ktorá v nadväznosti na tieto tradície je pripravená poskytnúť dobrovoľnú pomoc širokej verejnosti i každému jednotlivcovi, najmä v nešťastí, núdzi a ohrození života, zdravia a majetku pred požiarmi a živelnými pohromami.